Share
2023 Chinese TV Series » The Starry Love / Love When the Stars Fall 星落凝成糖

The Starry Love / Love When the Stars Fall (2023)

星落凝成糖

TV Series

The Starry Love Poster, 星落凝成糖 2023 Chinese TV drama series
The Starry Love PosterName The Starry Love / Love When the Stars Fall
Chinese Name 星落凝成糖
Pinyin Xīng Luò Níng Chéng Táng
Type TV Series
Subtype Chinese Drama, Web Series


Director: Chu Yui-Bun

Cast:


Chen Xingxu Shaodian Youqin, Eldest Heaven Prince
Landy Li Princess Ye Tan
Luke Chen Chao Feng, Third Demon Prince
He Xuanlin Princess Qing Kui
Qin Tianyu Di Lanjue, Wolf Demon
Zhou Lijie Qingheng, Heaven Prince
Dai Yaqi Ziwu, Heaven Princess
Dan Zengjinmei Ding Yun, Second Demon Prince
Bai Yufei Cilantro Fairy, Hu Sui
Shi Qi Bird Demon, Manman
Russell Tang Demon King
Michelle Hu Demon Queen
Yuan Ran Xue Qingxin, Former Snow Goddess
Peggy Ji Snake Demon, Garuḍa
Cao Bo Gu Haichao
Jiang Xiaolin Wu Dai, Eldest Demon Prince
Chen Siche Fairy Bi Qiong
Xia Minghao Human Emperor
Zhou Tie Heaven Emperor
Kong Songjin Heaven Empress
Li Baoer Master Lingpu
Lu Junyao Immortal Lord Misty Rain
Fu Hongsheng Thunder God
Xia Jiawei Wolf King, Beast King
Yu Yang Beast Queen
Cao Jie Fei Chi, Insect Demon, Dragonfly
Cao Jun Cane Star
Zhu Xiang Heaven General Light Sky
Sa Dingding Crane Rider Immortal
Gao Yuqing Tree God, Tea God Lu Yu
Zhang Xuanlang Erlang Shen
Jiang Feng Gourd
Cheng Cheng Dark Light God
Huang Xiaohui Human Empress
Ma Wei Immortal Bi Qiong
Wang Kunlun Earth Immortal
Ding Xuefeng Luoshui Carp King
Ding Shuang Ugly Female Immortal
Ji Peng Ugly Male Immortal
Yujiao Xili Beautiful Female Immortal
Zhang Chi Beautiful Male Immortal
Zhang Tao Demon Hunter
Yang Tianpeng Demon Hunter
Li Shuai God Messenger
Liu Guanghou Village Chief
Xu Bing Beast Boss
Zhang Gang Storyteller
Tan Pengwen Peacock Demon, Groom
Chen Ruoxi Peacock Demon, Bride
Feng Liping Fortune Teller
Rachel Liu  


Also Known As:
Xing Luo Ning Cheng Tang

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 16 February 2023
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Romance

Sub-genre: Costume Drama, Xianxia, MythologyCategories
2023 Chinese Drama TV Series
2023 Chinese Fantasy TV Series
2023 Chinese Romance TV Series
2023 Chinese Mythology TV Series
2023 Costume Dramas
2023 Xianxia Dramas

Reincarnation Movies and TV SeriesRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2023 China Movies
2023 Chinese Drama Movies
2023 Chinese Fantasy Movies
2023 Chinese Romance Movies
2023 Chinese Romantic Drama Movies

2023 Chinese Mythology Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers