Share
2023 Chinese TV Series » The Last Immortal 神隐

The Last Immortal (2023)

神隐

TV Series

The Last Immortal Poster, 神隐 2023 Chinese TV drama series
The Last Immortal PosterName The Last Immortal
Chinese Name 神隐
Pinyin Shén Yǐn
Type TV Series
Subtype Chinese Drama, Web Series


Director: Chan Ka-Lam

Main Cast:


Zhao Lusi Ah Yin, Water Condensing Beast
Feng Yin, Phoenix Empress
Wang Anyu War God, Gu Jin
True God, Yuan Qi
Liu Ying Fox Demon Queen, Hong Ruo
Li Yunrui Demon King, Fox Demon, Hong Yi
Cao Feiran Peacock Princess, Hua Shu
Cana Demon Queen, Eagle Demon Princess, Yan Shuang
Xue Jianing Heaven Empress, Fire Phoenix, Feng Yuan
Felix Cui Heaven Emperor, Lan Feng
Giver He Xiu Yan, Ao Ge, Nether King
Calvin Zheng Peacock King, Hua Mo


Supporting Cast:

Zhou Zhi Goddess, Red Silk
Kenji Chen Ming Qi, Demon God
Huang Riying Three Lives Stone
Xu Ke Feng Ming, Phoenix Elder
Sun Yi Xian Zhu, Immortal
Qi Peixin Jade Wave, Water Condensing Beast
Fan Jingwen Ah Yu, Water Condensing Beast
Xu Lingchen Qing Yi, Immortal
Li Fancheng Yuan Shen Sword
Fang Hanbing Zi Qing


Extended Cast:

Feng Mingjing Three-Headed Fire Dragon
Jin Aochen Fox Demon Prince, Hong Yi
Chen Jianlin Mu Yue Immortal Lord
Wang Zirui Tiger Demon Prince, Lin Mo
Ou Mide Burning Shadow, Demon
Liu Li Demon Lord, Qing Lin
Qiu Baihao Xian Shan, Immortal
Feng Yiran Red Peacock
Yang Dezhan Donghua Emperor
Chen Yutong Royal Wind, Immortal Lord


Other Cast:

Winnie Gong Feng Huan, Phoenix Elder
Huo Zhengyan Qing Yun, Immortal
Zhang Cengceng Medical Immortal, Chang Que
David Chou Lian Xi
Wang Li Eagle Demon King, Yan Qiu
Daniel Gong Fu Chen Sword
Ning Jia Bright Moon, Human
Han Shuai Shocking Thunder, Immortal Lord
He Shi Water Sky
Xu Shiyue Feng Chi, Old Phoenix Empress
Carina Zhang Heaven Princess, Chen Min
Martin Zhang Tiger Demon King, Demon Emperor, Lin Sen
He Lei Wu Gui, Parasol Tree Demon, Demigod
Wang Junren Lian Yue, Kunkun Immortal
Tang Yuqi Mu Rong
Wang Erduo Treasure Gourd
Xiao Haoran Peacock Prince, Hua Yan
Yuan Hangming Fire Flame, Immortal Lord
Sun Wei Feng Yun, Phoenix Elder
Ran Qian Three-Eyed Tiger Demon
Liu Hanyang Soul Lightning, Immortal Lord
Dong Xiaobai Old Fox Demon, Hong Mei
Liu Jiaxi Destroyer Crossbow
Dong Liwuyou Little Nether King
Niu Zhiqiang Eagle Demon
Zhang Songxi New Spring Cloud,  Immortal Lord
Colonel Wang Feng Hui, Phoenix Elder
Zhong Wenguan Jade Cloud, Immortal
Ye Yan Jiao Dragon Demon
Gao Jicai Spiritual Wind, Immortal
He Congrui Lei Che, Leize Immortal
Bai Xueru Feng Ge, Phoenix Maid
Furou Meiqi Fairy
Xiong Xiaoxiao Fairy
Li Jianren Wolf Demon, You Tu
Chen Mengyu Feng Ning, Phoenix Maid
Chen Liwei Eagle Demon Elder
Pang Jing Eagle Demon Elder
Zhang Dingling Poisonous Wolf
Ma Xinxin Old Man under the Moon
Wang Kuangyu Tai Xu Blade
Xu Shuai Fox Demon, Hong Huo
Liu Liwen Fox Demon, Hong Yun
Ma Zichao Fox Demon, Hong Rui
Zhang Haohan Star of Literature
Zhang Chao New Royal Wind, Immortal Lord
Wang Hailin New Shocking Thunder, Immortal Lord
Liu Zipeng Inspector Immortal Lord


Also Known As:
Shen Yin

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 11 December 2023
Filming Date: 2023
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action, Romance
Sub-genre: Kung Fu, Costume Drama, Xianxia, Mythology


Categories
2023 Chinese Action TV Series
2023 Chinese Drama TV Series
2023 Chinese Fantasy TV Series
2023 Chinese Kung Fu TV Series
2023 Chinese Romance TV Series

2023 Chinese Mythology TV Series
2023 Costume Dramas
2023 Xianxia Dramas

Chinese Reincarnation Dramas
Reincarnation Movies and TV SeriesRelated Movie and TV Lists

Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2023 Chinese Movies
2023 Chinese Dramas - Premiere
2023 China Movies

2023 Chinese Drama Movies
2023 Chinese Action Movies
2023 Chinese Fantasy Movies
2023 Chinese Martial Arts Movies

2023 Chinese Romance Movies
2023 Chinese Romantic Drama Movies


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers