Share
2023 Chinese TV Series » Lost You Forever 长相思

Lost You Forever (2023)

长相思

TV Series

Lost You Forever Poster, 长相思 2023 Chinese TV drama series
Lost You Forever PosterName Lost You Forever
Chinese Name 长相思
Pinyin Cháng Xiàng Sī
Type TV Series
Subtype Chinese Drama, Web Series


Director: Qin Zhen

Cast:


Andy Yang Xiaoyao, Wen Xiaoliu
Zhang Wanyi Zhuanxu, Qiangxuan
Deng Wei Nine-tailed Fox, Tushan Jing
Tan Jianci Nine-headed Snake Demon, Xiangliu
Wang Hongyi Chishui Fenglong
Dai Luwa Ah Nian, Gao Xinyi
Acan Huang Fangfeng Yiying
Wang Zhen Shennong Xinyue
Ye Xiaowei Fox Demon, Tushan Hou
Hou Changrong Yellow Emperor
Calvin Zheng King Haoling
Wang Lejun Servant Chang
He Yunwei Shi
Gao Xuanming Chuan Zi
Pu Tao Sang Tian'er
Sun Kai Ma Zi
Chen Jianan Rabbit Demon
Vesta Ding Hao Shou
Gao Jicai Old Sang
Shao Weitong Li Rongchang
Jin Feng Xiling Heng / Concubine Jing'an
Julian Cai Chiyou, Chichen
Maggie Chen White Robe Girl, Xiangliu
Xu Meng Zhou Shan
Nie Zihao Nine-tailed Fox
Tang Qun Old Fox Demon
Chen Tianyu Little Fox Demon, Tushan Zhen
Furou Meiqi Miao Pu
Li Shuman Xiao Xiao
Gao Rong Fox Demon, Jing Ye
Zeng Xitang Hu Zhen
Shang Xuan'er Crabapple, Maid
Liu Binglu Lily, Ling Lan
Deng Shiyun Xuan Zhou
Chen Ruoxi Lan Mei
Wang Mohan Jin Xuan, Daylily
Yang Mingna Queen Mother
Yang Zhiwen Jintian Xingshen, Blacksmith
Monkey Peng Concubine Li Rong
Zhang Chenxi Fan Bin
Wu Hong Yi Peng
Wang Jiaxuan Yin
Zhang Zhiran Zhan Xueling
Ashin Shu Fangfeng Bei
Jia Boya Fox Demon, Lan Xiang
Cao Saiya  
Yang Chaowei  
Yvon Rui  
Huang He  
Chen Zhengyang  
Wang Chuyu  
Colonel Wang  


Also Known As:
Chang Xiang Si

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 24 July 2023
Filming Date: 2022
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action, Romance
Sub-genre: Mythology, Kung Fu, Costume Drama, XianxiaCategories
2023 Chinese Action TV Series
2023 Chinese Drama TV Series
2023 Chinese Fantasy TV Series
2023 Chinese Kung Fu TV Series
2023 Chinese Romance TV Series

2023 Chinese Mythology TV Series
2023 Costume Dramas
2023 Xianxia Dramas
Classic of Mountains and Seas


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2023 China Movies

2023 Chinese Drama Movies
2023 Chinese Action Movies
2023 Chinese Fantasy Movies
2023 Chinese Martial Arts Movies

2023 Chinese Romance Movies
2023 Chinese Romantic Drama Movies
2023 Chinese Mythology Movies

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers