Share
2021 Chinese TV Series » Twelve Legends 十二谭

Twelve Legends (2021)

十二谭

TV Series

Twelve Legends Poster, 十二谭 2021 Chinese TV drama series
Twelve Legends PosterDirector: Chen Shuliang

Cast:


Gulnazar Ye Ming, Pearl Demon
Liu Yihao Stone God, Jin Xingjian
Jason Gu Lian Xuan, Demon Hunter
Liu Chang Bat Demon King, Yu Shaobai
Jacky Zhou Ye Qingchun, Cloth Designer
Chen Yusi Ye Lina, Student
Katherine Yang Insect Demon, Xiao Qing
Ancy Deng Fish Demon, Little Fish
Chen Zheyuan Bai Yushu
Ding Qiao Jia Beile
Xu Muchan White Rat Demon, Bai Yi
Bian Cheng Cat Demon, Ye Xiaohu
Larina Zhang Little Peach, Singer
Zhao Shunran Bat Demon, Yin Qing
Zheng Jiabin Yin Hao
An Hu Commander Duan, Warlord
Wang Yang Snake Demon, Ah Wan
Liu Yuhan Lu Jinzhi, Officer
Jing Ruyang Nine-tailed Fox, Bai Ajiu
Miles Wei Dream Demon, Dream Tapir
Zhang Qiaoer Lu Tianjiao, Student
Mark Cheung Bai Jingang
Wei Binghua One-eyed General
Li Yu Jujube Seed Demon, Red Bean Master
Liu Jiameng Chen Lei
Zheng Long Fish Demon, Brother Kun
Ren Yumeng Niu Zhenni, Student
Xu Wenhao Xiao Pi
Tu Nan  
David Zhang  
Yu Sichu  


Also Known As:
Shi Er Tan

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 27 March 2021
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Romance, Fantasy
Categories
2021 Chinese Drama TV Series
2021 Chinese Fantasy TV Series
2021 Chinese Romance TV Series
2021 Xuanhuan DramasRelated Movie and TV Lists

Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2021 China Movies
2021 Chinese Drama Movies
2021 Chinese Fantasy Movies
2021 Chinese Romance Movies
2021 Chinese Romantic Drama Movies


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers