Share
2021 Chinese TV Series » No Boundary 玉昭令

No Boundary (2021)

玉昭令

TV Series

No Boundary Poster, 玉昭令 2021 Chinese TV drama series
No Boundary PosterDirector: Steve Cheng

Cast:


Zhang Yishang Duan Mucui
Darren Chen Zhan Yan, Detective
Faye Wang Peach Flower Demon, Red Luan
Gu Zicheng Second Demon Prince, Wengu Weiyu
Yang Ze Shangguan Ce
Wang Yinuo Zhang Long
Tse Kwan-Ho Jiang Wenqing
Ao Ziyi Black Cat Demon, Jiang Mo
Han Dong Erlang Shen, Yang Jian
Wang Ruizi Demon Girl, Jade
Cao Xiyue Dream Butterfly
Yang Kun Granny Liu
Calvin Zheng Father Shang
Feng Bo Mother Shang
Zhang Yanyan Mother Zhan
Prince Liu Liu Biao, Taoist
Ruan Shengwen Dragon Demon, Yue Longmen
Zhao Ke Lady Jiang
Kingdom Yuen Old Bao
Guo Jun Li Songbai
Hei Ze Zhao Wu
Jiang Ruilin Qilin, Xiao Tian
Ashin Shu Mirror Demon
Teng Xuan Black Fly Demon
Hong Junjia Mosquito Demon
Hong Shiya Silkworm Demon, Liu Ximei
Sun Xuening Li Qiongxiang
Yao Qingren Old Man under the Moon, Yue Lao
Deng Limin Hua Tuo, Doctor
Luo Eryang Master of Fate, Siming
Lin Yizheng Old Man of the South Pole
Li Zhonghua River God
Gao Yuqing Old Man of the North Pole
Chen Kai Nanhua God
Chang Cheng Demon King
Ben Wang Demon Prince, Crown Prince
Gao Kai Yu Du
Chen Xun Hu Bu, General
Xia Tian Gao Bojian, General
Claire Dong Crane Demon, Snow Crane
Liu Mengmeng Yushan Wangji
Yu Huitao God of Plague
Jing Lu Earth Grandmother
Guo Tangwei Fox Demon
Li Peien  
Lu Yuxiao  
Quan Peilun  
Qiang Chuan  
Hanna Hong  


Also Known As:
Yu Zhao Ling

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 30 March 2021
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Mystery, Romance, Fantasy, Action

Sub-genre: Kung FuRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Kung Fu Movies
Best Chinese Mystery Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Kung Fu Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2021 China Movies
2021 Chinese Action Movies
2021 Chinese Drama Movies
2021 Chinese Fantasy Movies
2021 Chinese Martial Arts Movies
2021 Chinese Mystery Movies

2021 Chinese Romance Movies
2021 Chinese Romantic Drama MoviesCategories
2021 Chinese Action TV Series
2021 Chinese Drama TV Series
2021 Chinese Fantasy TV Series
2021 Chinese Kung Fu TV Series
2021 Chinese Mystery TV Series
2021 Chinese Romance TV Series


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers