Share
2021 Chinese TV Series » Ancient Love Poetry 千古玦尘

Ancient Love Poetry (2021)

千古玦尘

TV Series

Ancient Love Poetry Poster, 千古玦尘 2021 Chinese TV drama series
Ancient Love Poetry PosterDirector: Yin Tao

Cast:


Zhou Dongyu Shanggu, Chief God
Kevin Xu Baijue, War God
Liu Xueyi Tianqi, Demon God
Li Zefeng Zhiyang, True God
Wendy Luo Yuemi, Star and Moon Goddess
Fu Xinbo Muguang, Heaven Emperor
Jenny Zhang Wuhuan, Heaven Empress
Lion Lai Gujun, Jiao Dragon, High God
Edward Zhang Xuanyi, Demon Lord
Fan Jinwei Moyu, Mythical Beast
Huang Yi Hongri, Fire Qilin, High God
Lu Chengjue Zihan, Python Dragon, High God
Leon Zhang Jing Jian, White Phoenix
Zhang Yaqin Feng Ran, Fire Phoenix
Zhong Qi Jingzhao, Golden Dragon
Liu Mengmeng Xueying, Snow Goddess
Hani Kyzy Feng Yan, Old Phoenix Empress
Ren Hao Parasol Tree Demon, Wuxi
Hao Shuai Jing Yang, Phoenix
Gao Han Medical Immortal, Chang Que
Ling Chao Jiaye, Rabbit
Wang Jingxuan Xianshan, Immortal
Huang Jue Tiger Demon King, Demon Emperor, Senjian
Lu Hong Tiger Demon Prince, Senyu
Daisy Dai Changqin, Fox Demon Queen
Li Yunsheng Three-Headed Fire Dragon, Sansou
Joyin Cai Xiaoli, Nine-tailed Fox
Dong Kefei Puhua, Old Man under the Moon
Fu Bohan Yuan Qi, True God
Wang Maolei Zi Yuan, Immortal
Zhang Song Donghua Emperor
Xiao Fan Flower Goddess
Zhang Yue Rain Goddess
Yu Xintong Day God
Yu Kaining Night God
Liu Jiayu Feng Nu, Phoenix Maid
Zhang Gong Feng Yun, Phoenix Elder
Huang Qiliner Baishuo
Bao Tianqi Changdong
Ma Ruize Thunder God
Liu Jie Lightning God
Li Lei Wind God
Zhang Wenjun Water God, Winter God
Li Yue Disaster God
Li Jiajia Spring God, Wood God
Guo Junhe Summer God, Fire God
Tu Luyao Autumn God, Gold God
Zhou Yao Shocking Thunder, Immortal Lord
Zhu Yating Deer Immortal
Li Ao Goat Immortal
Liu Qiqi Butterfly Immortal
Chen Hongjin Bird Immortal
Wu Yueqing Rabbit Immortal
Gao Mingduo Fish Immortal
Fan Xiaolong Zhongli
Zu Huai Royal Wind, Immortal Lord
Wang Ziting Big Dipper
Cui Peng Nether Water God
Yang Zihua Dark Turtle God
Zhang Weifu Tree Demon
Li Ji Black Demon
Yun Xiang White Demon
Wuri Lige Peony
Li Zhao Lingzhi Mushroom
Han Yongchang Twenty-Eight Mansion 1
Chen Wei Twenty-Eight Mansion 2
Ma Xinlei Green Lotus
Hu Dongqing Red Lotus
Ren Xuehai Old Immortal
Zhou Mengyuan Fox Demon Yingwan
Quan Rui Rabbit Demon Yanluo
Liu Tanjia Water Deer Demon Cangyu
Wang Rong Turtle God Mufeng
Zhang Keai  
Qin Chuming  
Zhai Yiying  
Xu Nuoyan  
Kay Huang  
Ming Liang  


Also Known As:
Qian Gu Jue Chen

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 17 June 2021
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Romance

Sub-genre: Xianxia, Costume DramaCategories
2021 Chinese Drama TV Series
2021 Chinese Fantasy TV Series
2021 Chinese Romance TV Series
2021 Costume Dramas
2021 Xianxia Dramas
Chinese Reincarnation Dramas
Reincarnation Movies and TV SeriesRelated Movie and TV Lists

Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2021 China Movies
2021 Chinese Drama Movies
2021 Chinese Fantasy Movies
2021 Chinese Romance Movies
2021 Chinese Romantic Drama Movies


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers