Share
2018 Chinese TV Series » Ashes of Love 香蜜沉沉烬如霜

Ashes of Love (2018)

香蜜沉沉烬如霜

TV Series

Ashes of Love Poster, 香蜜沉沉烬如霜 2018 Chinese TV drama series
Ashes of Love PosterDirector: Chu Yui-Bun

Cast:


Andy Yang Grape Demon, Jin Mi
Frost Flower Fairy
Medical Girl
Demon Queen
Deng Lun Fire God, Xu Feng
Phoenix
King Yi
Nether Demon Lord
Leo Luo Run Yu, Night God, Dragon
Yukee Chen Demon Princess, Liu Ying
Faye Wang Peacock Princess, Sui He, Bird Leader
Zou Tingwei Qi Yuan, Soul Destroyer
He Zhonghua Heaven Emperor Taiwei
Kathy Chow Heaven Empress Tuyao
Wang Yuanke Wind Goddess, Lin Xiu
Wang Renjun Water God, Luo Lin
Peng Yang Peony Flower Fairy
Ning Wentong Carrot Demon, Old Hu
Zhang Yanyan Flower Goddess, Zi Fen
Daniel Liao Snake Immortal, Puchi King, Yan You
Fan Jinlin Carp Fish Demon Princess, Su Li
Sa Dingding Yuanji Fairy, Fate Fairy, Master of Fate
Li Yixuan Queen of Heaven, Doumu
Xia Zhiyuan Old Man under the Moon, Red Fox God
Bella Du Kuanglu Fairy
Zhang Junran Qin Tong, Liaoyuan King
Furou Meiqi Cactus Demon, Rou Rou, Qiang Huo
Song Yunhao Demon King, Solid City King
Yao Qingren Demon King, Rash City King
Wang Gang Old Demon King, Flame City King
Lu Yong Great Demon Elder, Qing City King
Ma Jing Crabapple Fairy
Yan Luhan Magnolia Flower Fairy
Fu Hongsheng Bird Elder, Hidden Sparrow
Liu Haochen Liao Chao, Carp Fish Demon
Grace Xia Lian Qiao, Forsythia Flower Fairy
Maki Dong Que Ling, Sparrow Demon
Li Xuefeng Rat Immortal
Zhang Shihong Immortal Taiji
Li Yongtian Grand Pure One
Zhang Xiaoyang Liao Ting
Cui Binbin Fei Xu
Zheng Ge Heaven Soldier, Po Jun
He Junlin Thunder God Yunxiang
Liu Siying Lightning Goddess Shengguang
Liu Xiangping Earth God
Wang Siyu Chi Shou, Demon
Li Siqiong Xuan Shou, Demon
Wu Wenxuan Flower Fairy
Duan Yu Flower Fairy
Wen Jing Jing Jie
Sun Ning Marquis Nanping
Tuo Gufeng General Qi Chong
Zhou Yihua Minister Fu
Hu Jinyang Qiongqi
Zhong Sutong Little Fairy


Also Known As:
Xiang Mi Chen Chen Jin Ru Shaung

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2 August 2018
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Romance, Action
Sub-genre: Reincarnation
Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Action Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Best Chinese Romance Movies
Best Chinese Romantic Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Action Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies
Most Popular Chinese Romance Movies
2018 China Movies
2018 Chinese Action Movies
2018 Chinese Drama Movies
2018 Chinese Fantasy Movies

2018 Chinese Romance Movies
2018 Chinese Romantic Drama Movies
2018 Chinese Action TV Series
2018 Chinese Fantasy TV Series
2018 Chinese Romance TV Series
Reincarnation Movies and TV Series


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers