Share
2013 Chinese TV Series » Painted Skin 2

Painted Skin 2 (2013)

TV Series

Painted Skin 2 Poster, 2013 Chinese TV drama series
Painted Skin 2 PosterDirector: Liang Hanhui

Cast:


Hawick Lau Wang Ying
Liu Ying Princess Jing
Bai Bing Nine-tailed Fox / Xiao Wei
Qiao Zhenyu Zheng Ji, Half Demon
Izz Xu Xiao Yang, Duke
Mao Zijun Pang Lang, Demon Hunter
Queenie Tai Sparrow Demon, Colored Sparrow
Dolphin Yang Ah Lian, Demon Hunter
Wang Yu Stone God, Fu Sheng
Lilian Wang Fox Mother, Lady Qing
Xiao Rongsheng Fox Demon, Situ Wushi
Hao Zejia Ah Mo, Bodyguard
Wang Jiusheng Old Tree Demon
He Shengwei Emperor
Angela Wang Lotus Flower Demon
Liu Yu Snake Demon, Ice Snake
Li Sha Queen of Miao Tribe
Yi Shan Moon Flower Demon, Queen Lan
Tang Lei Fox Demon King, Hu Sheng
Xu Huan ButterflyAlso Known As:
Hua Pi Zhi Zhen Ai Wu Hui

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 3 April 2013

Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action
Related Movies and TV Series:
Painted Skin 2 (2012)
Painted Skin (2011)
Painted Skin (2008)
Painted Skin (1993)


Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Strange Stories from a Chinese Studio
Painted Skin


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers