Share
2013 Chinese TV Series » Fairy Couple Sequel

Fairy Couple Sequel (2013)

TV Series

Fairy Couple Sequel Poster, 2013 Chinese TV drama series
Fairy Couple Sequel Poster



Director: Wu Jiatai

Cast:


Cao Ying Seventh Fairy
Yao Gang Dong Yong
Han Dong Wu Chongtian, General
Zhao Wenhao Dong Tiansheng
Gao Yuqing Fu Guanbao, Magistrate
Lucy Yang Zhang Qiaozui
Zhang Ruyi Fu Tianyi
Johnny Wang Xu Wuzi
Wang Xiuqiang Xu Qingliang
Wang Xiao Yu Zhu, Cat Demon
Guo Kaimin Jade Emperor
Juan Zi Queen Mother of the West
Tao Siyuan Thunder God
Chen Caixuan Eldest Fairy
Wang Wenlin Second Fairy
Li Yixian Third Fairy
Wang Yansu Fourth Fairy
Gao Yuan Fifth Fairy
Eva Wan Sixth Fairy
Xu Min Jiang Guitian, Painter
Quan Jiefang Barefoot God
Chen Sanmu Earth God
Ye Longjing Horse Face
Pu Caimeng Rain God
Zhong Weihua  



Also Known As:
Tian Xian Pei Hou Zhuan

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2013

Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy







Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Best Chinese Fantasy Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
Most Popular Chinese Fantasy Movies

2013 China Movies
2013 Chinese Drama Movies
2013 Chinese Fantasy Movies



Categories
2013 Chinese Fantasy TV Series
2013 Chinese Mythology TV Series
2013 Chinese TV Series Based on Books
Fairy Couple


Trending


movlist
tvlist
Trendbest




footers