Share
2012 Chinese TV Series » Mazu

Mazu (2012)

TV Series

Mazu Poster, 2012 Chinese TV drama series
Mazu PosterDirector: Deng Anning

Cast:


Liu Tao Mazu, Lin Mo
Stephen Wong Yang Shengquan
Kevin Yan Wu Zonglun
Ruby Lin Guanyin
Liu Jia Mother Wang
Roy Liu Lin Yuan
Zhao Hongfei Ya Zi, Dragon Fish Demon, Second Prince
Liu Yue Bi Han, Dragon Crab Demon, Fourth Prince
Wei Zongwan Dragon King of the East Sea, Ao Guang
Coffee Lu Gui Hua
Hu Biao Lin Hongyi
Wang Yamei Li Haiyan
Zhuang Qingning Lin Miaozhu
Zhou Hang Water Ghost
Liu Wenzhi Jade Emperor
Juan Zi Queen Mother of the West
Li Qing Turtle General
Zhang Lisha Rain God
Luo Manya Clam Demon Princess
Wang Huichun Barefoot God
Zhang Honglin Yan Gong, Octopus Demon
Lai Xiaosheng White Shark Demon
Zhu Haiyan Fish Demon, Concubine Pearl
Guan Xiaotong Young Mazu
Chen Jiayuan Taoist Xuantong
Da Yang Mo Ersi, Sea Demon
Zhang Jianguo Jia Ying, Sea Demon
Zhang Guoqing Jia You, Sea Demon
Liu Yanqi Sea Yaksha
Liu Yue  
Zhao Yujing  
Wan Changhao  
Yao Yuan  


Also Known As:
Ma Zu

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 31 December 2012

Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action
Related Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Best Chinese Drama Movies
Most Popular China Movies
Most Popular Chinese Drama Movies
2012 Best Chinese Movies
2012 China Movies
2012 Chinese Drama Movies
Song Dynasty Movies and TV Series

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers