Share
2010 Chinese TV Series » Heavenly Ghost Catcher

Heavenly Ghost Catcher (2010)

TV Series

Heavenly Ghost Catcher Poster, 2010 Chinese TV drama series
Heavenly Ghost Catcher PosterDirector: Pan Wenjie

Cast:


Bobby Au-Yeung Zhong Kui
Liu Hongyu Liu Hanyan
Li Li Wang Fuqu
Ru Aiping Guanyin
Zhou Shaodong Jade Emperor
Huo Siyan Su Meiniang, Daji
William Feng Huang Bingcheng, Seventh Official
Jenny Guo Nine-tailed Fox
Zhang Lan Huang Bingcheng's mother
Li Huixia Old Bustard
Ren Xuehai Bi Gan
Chen Liangping King Zhou of Shang
Bowie Tsang Green Snake, Xiao Qing
Jiang Linjing White Snake, Bai Suzhen
Ding Chengjun Fa Hai
Mickey Yuan Meng Wenxuan, Scholar
Zhang Haotian Xu Tiande
Huang Juan Shui Lingyu
Guan Shaozeng Centipede Demon, Xuan Chen
Purba Rgyal Lu Dongbin
Liu Yihan White Peony Fairy, White Peony
Liu Yihan Gongsun Jing
Xiong Naijin Purple Rose, Rose Fairy
Zhang Shan Python Demon, Yellow Dragon
Ma Lifeng Queen Mother of the West
Bobby Au-Yeung Zhou Fusheng
Jenny Zhang Nie Xiaoqian, Lin Xiaodei
Zhang Gong Black Mountain Old Demon, Tree Demon
Yuan Fei Red Spider Demon, Qiu Yan
Dong Yanlin Xu Cheng, Governor
Qian Duoduo Xiao Cui
Steven Jiang Ning Caichen, Scholar
Wang Weijun Yan Chixia, Taoist
Yao Qianyu Zhong Li, Zhong Kui's Sister
Kevin Yan Du Ping
Li Qian Mountain Demon, Dai Dai
Tian Yu Matchmaker
Xu Huanhuan Carp Fish Demon, Xiao Lian
Zhou Yiwei Zhao Zhengfeng, Zhang Zhen
Wang Yansu Clam Demon, He Min
Wang Bin Turtle Grandpa, Turtle Demon
Yang Hongwu Dragon King
Lesley Guan Little Fish
Mao Jianping Old Demon
He Minghan Dragon Prince, Dragon Sword
Leo Liu  
Geng Yizheng  
Tian Yu  
Kelvin Li  
Bi Yuanjin  
Jungle Lin  
Zhang Lisha  Also Known As:
Tian Shi Zhong Dao
Ghost Catcher - Legend of Beauty

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 23 February 2010
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Drama, Fantasy, Action, Horror
Episodes: 40
Categories
Eight Immortals
Investiture of the Gods
Legend of the White Snake
Strange Stories from a Chinese Studio
Nie Xiaoqian
Zhong KuiTrending


movlist
tvlist
Trendbest
footers