Share
2005 Chinese TV Series » Strange Tales of Liao Zhai

Strange Tales of Liao Zhai (2005)

TV Series

Strange Tales of Liao Zhai poster,  2005 Chinese TV drama series
Strange Tales of Liao Zhai PosterDirector: Wu Jinyuan

Cast:


Yang Mi Nie Xiaoqian, Ghost
Hu Ge Ning Caichen, Scholar
Eric Kot Yan Chixia, Taoist
Huang Xiaoming Bai Yang
Hu Ke Zhang Xiaoman
Li Bingbing White Fox Demon, Xiao Cui
Jimmy Lin Wang Yuanfeng
Rainie Yang Zhao Abao
Yuan Hong Sun Zichu, Veterinarian
Cheung Tat-Ming Chai Shaoan
Cheng Pei-pei Grandmother Miao
TAE Tao Wangsan, Student
Huo Siyan Qiu Long, Ghost
Leila Tong Xiao Xie, Ghost
Kwong Wa Wang Anxu
Zeng Li Mei Sanniang, Ghost
Yang Mingna Tree Demon Granny, Yu Lan
Jeffery Ji Black Mountain Old Demon / Chen Santai
Rulu Jiang Yu Ji
Joy Pan Chen Chuhui
Yue Yueli Taoist Zhang
Helena Law An Xumu
Li Nan Taoist Tian
Wan Yan Princess Ming Xia
Lee Lichun Judge Lu, Hell Judge
Zhang Shan Emperor
Zhou Zhong Thunder God
Wang Wensheng Yama
Li Qingxiang Taoist / Dongyue Emperor
Liu Jianrong Black Hell Judge
Jiang Liwei Little Stone Demon
Yi Kun Scholar
Michelle Lin  
Sun Xing  
Phoebe Jiang  
Wan Nien  
Joey Wang  
Zhou Shixuan  
Niu Mengyao  
Sophie Zhang  
Ding Yujia  
Duan Chengfeng  


Also Known As:
Xin Liao Zhai Zhi Yi

Country: China
Language: Mandarin
Release Date: 2005
Runtime: 45 minutes per episode
Genre: Fantasy, Drama
Episodes: 36
Photos
Strange Tales of Liao Zhai PosterRelated Movie and TV Lists
Best Chinese Movies
Most Popular Chinese Movies
Best China Movies
Most Popular China Movies

Strange Stories from a Chinese Studio
Nie Xiaoqian
Painted Skin


Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers